יש למלא את ההסכם בכתב יד ברור על כל סעיפיו, או להעתיק לקובץ WORD ולמלא בהקלדה ולחתום בסוף המסמך

הסכם וכתב ערבות והתחייבות לקבלת כספים מי.א.ג סטארטארט בע"מ ("החברה") בקשר עם גיוס מימון

לפרויקט  "___________________________________", וכנגד קיום התחייבויותיו של היוצר
(מלאו שם פרויקט)

אני מצהיר/ה בזאת כי קראנו והבנו את הוראות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות באתר (להלן במשותף: "תנאי השימוש").

אני הח"מ, __________________ , תעודת זהות מספר:__________________ ("היוצר/ת")

מצהיר/ה כי ידוע לי כי מרגע שיועברו אלי הכספים שגויסו באתר
www.jumpstarter.co.il ("האתר"),

בהעברה בנקאית אל חשבון הבנק ע"ש: ________________________________________________

מס' בנק: __________________ סניף מס':_______ חשבון מספר:___________________________

אני מתחייב/ת לעמוד בכל התחייבויות היוצר/ת, על פי תנאי השימוש ובפרט בקשר עם מסירת המתנות למקדמים, בהתאם להבטחות היוצר/ת שפורסמו בעמוד הפרויקט באתר. לרבות הפקת אישורי תשלום למקדמים על קבלת הכספים לפי הוראות מס הכנסה ומע"מ בפעילות העסקית שלי.

ידוע לי, כי בכל מקרה בו תתקבל פניה של מי מהמקדמים לחברה, שיש בה דרישה להחזר כספים בגין אי מילוי התחייבויות יוצר הפרויקט כאמור, תיידע אותי החברה בדבר דרישה כאמור ותאפשר לי לתקן בהתאם. ככל שלא תתוקן ההתחייבות כלפי מי מהמקדמים תוך 7 ימים מקבלת ההודעה שתיידע אותי, באמצעות שליחת הודעה בכתב (לרבות במייל) לפרטי ההתקשרות של היוצר/ת באתר ו/או למען הבא: __________________________________ , תוכל החברה לגבות את הסכומים הנערבים כהגדרתם להלן, מכרטיס האשראי שפרטיו מפורטים להלן.

במקרה בו יפעל מי מהמקדמים לביטול עסקתו אל מול חברות האשראי, תיידע החברה את היוצר/ת, ותקזז את הסכום מן התקבולים העומדים לזכותו טרם העברת הכספים, או תיידע אותו על ביצוע חיוב מכרטיס האשראי שפרטיו מפורטים להלן, לאחר שהועברו הסכומים.

מבלי לגרוע מן האמור, בתור בטוחה לסילוק המלא והמדויק של כל התחייבויותיו של יוצר הפרויקט למסירת המתנות למקדמים ו/או לשיפוי החברה כאמור בתנאי השימוש ו/או במקרים פרטניים שבהם נגרמו לה ו/או למי מטעמה, נזק ו/או הוצאה (לרבות פיצוי ו/או הוצאות משפטיות), בקשר עם מצגיו ו/או התחייבותיו של יוצר הפרויקט לפי תנאי השימוש ו/או עמוד הפרויקט באתר, אני ערב ומתחייב, בזאת כלפי החברה ו/או מי מטעמה כאמור - ובמקרה של מספר ערבים, או אז ערבותם תחול ביחד ולחוד כאמור בכתב זה - בערבות והתחייבות מוחלטת לעמידה בהתחייבויות יוצר הפרויקט על פי תנאי השימוש ו/או מצגיו למקדמים במסגרת עמוד הפרויקט באתר.

יובהר בפרט, כי בנוגע למתנות שיחליט היוצר/ת שלא לספק, ו/או ישנה את התחייבויותיו והבטחותיו למקדמים, (כגון יצירות שלא הופקו חרף גיוס הכספים באתר), יפעל היוצר/ת בלבד לזיכוי המקדמים בהתאם לסכומים ששולמו על ידם כנגד מתנות אלה.

במידה ויתעכב היוצר במימוש המתנות מעבר לפרק זמן סביר של 6 חודשים, תפעל החברה לזכות את המקדמים על פי שיקול דעתה הבלעדי, מבלי שפעולה זו תיגרע מסעדים אחרים ו/או סך השיפוי שלא היא תהא זכאית בהתאם לתנאי השימוש באתר ו/או כאמור לעיל בכתב זה בקשר עם מצגיו ו/או התחייביותיו של היוצר, שאינן קשורות באופן ישיר למתנות שאספקתן כאמור מוגבלת.

לסכומים נשוא הערבות כאמור, יתווספו תשלומי ריבית, הוצאות, סכומים הנובעים מהפרשי הצמדה וכל יתר הסכומים המגיעים ושיגיעו לחברה לפי תנאי השימוש ו/או התנאים שפורסמו בעמוד הפרויקט באתר ו/או כתב ערבות זה (ביחד: "הסכומים הנערבים")

מבלי לגרוע מזכותה של החברה להשתמש כאמור בפרטי כרטיס האשראי שלהלן, אני מתחייב לשלם לחברה מיד לפי דרישתה הראשונה בכתב ובכל מקרה עד 7 ימים מקבלת הדרישה, כל סכום מתוך הסכומים הנערבים אשר לא סולק על-ידי החברה באמצעות כרטיס האשראי שלהלן, מכל סיבה שהיא, ומבלי שיהיה על החברה לבסס או להוכיח את דרישתה כאמור ו/או להגיש תביעות משפטיות ו/או אחרות נגד יוצר הפרויקט או כל צד אחר ו/או לנקוט בצעדים אחרים כל שהם נגד יוצר הפרויקט או כל צד אחר ו/או לממש איזה שהן בטוחות או ערובות שהחברה קיבלה - אם קיבלה - בזמן כלשהוא מיוצר הפרויקט או ממי שהוא אחר, בקשר עם הסכומים הנערבים; בטרם שתדרוש ו/או תתבע ממני, תשלום כל שהוא לפי כתב ערבות זה.

האמור לעיל יחול גם במקרה שבו החברה, נקטה בצעדים כלשהם, משפטיים או אחרים, לשם גביית הסכומים הנערבים ולא תוכל לדחות את ביצוע תשלום הסכומים הנערבים, עד לתוצאות הצעדים שנקטה כאמור.

שם בעל/ת הכרטיס: _______________________ ת.ז. _____________________


מס' כרטיס: __________/__________/_________/_________
CVV:________

תוקף: (חייב להיות בתוקף לפרק זמן של 6 חודשים קדימה): ________/________

שם מלא: _______________________ טלפון / נייד: ____________________ (של בעל/ת הכרטיס)

כתובת: _____________________________________________________

מייל: _______________________________________________________

חתימה: _______________________ תאריך: ________________________

להלן פרטי הנמען לחשבונית המס עבור עמלת האתר 

שם העסק: ________________________________________________

ע.מ. / ח.פ. / ע.ר. ____________________________________________

טלפון: ____________________________________________________

כתובת מייל _________________________________________________

קראתי, את נוסח כתב ערבות זה והבנתי את משמעות החיובים המוטלים עלי על פיו, בטרם לחתימתי בהסכמה והבנה מלאה על האמור בו.

ובאתי על החתום,שם

 

חתימה

 

תאריך


למילוי על ידי תאגיד:

הריני להצהיר ולאשר בזאת באמצעות חתימתי להלן, כי מר/גב'/ה"ה (מחק את המיותר) _____________;_____________;_____________,

מוסמך
לחתום ולהתחייב באמצעות חתימתו/חתימתם ביחד ולחוד (מחיקת המיותר), לכל דבר ועניין,

בשם התאגיד:_____________________, ח.פ.: _________________________ ובכלל זה למסור את פרטי כרטיס האשראי הנ"ל.


תאריך: _____________________ שם העו"ד/רו"ח: _____________________


חתימה וחותמת: ____________________________


מסמכים שעלייך לשלוח אלינו:

1. צילום המחאה לביצוע ההעברה (חשבונית עמלת האתר תופק לפי פרטי ההמחאה)
2. טופס זה מלא וחתום

את המסמכים יש לשלוח לכתובת דוא"ל: [email protected]
יש למלא את ההסכם ולהעביר אלינו מיד עם סיום קמפיין גיוס המימון.