שלום לכם, תנאי השימוש שלהלן חלים על השימוש באתר האינטרנט, של י.א.ג סטארטארט בע"מ, מרחוב וייצמן 129 בתל-אביב (להלן: "סטארטארט") מנהלת ומפעילה בכתובת http://www.startart.co.il/ ו/או www.jumpstarter.co.il (להלן ייקרא ("האתר") השימוש באתר ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה. באתר תמצא תכנים ו/או שירותים שהשימוש בהם עשוי להיות כפוף בנוסף, לתנאי שימוש כלליים אלה, גם להוראות הדין ו/או להסכם מקוון ספציפי, המתייחס אליהם באופן מיוחד.

תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים ו/או בשירות הכלולים בו, באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי לוח למיניהם וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

בתנאים אלה, המונח "תוכן", או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon).

השימוש באתר
יוזם הקמפיין (להלן ביחיד או ברבים "היוצר" או "מקים הקמפיין"), יזום וישיק באתר קמפיין המתאר פרויקט מקורי שלו (להלן ביחיד או ברבים "הפרויקט"), בעל מטרה מוגדרת לגיוס סכום של תקציב יעד מוגדר (להלן "התקציב"). האתר הינו פלטפורמה המציעה שירותי גיוס מימון מן הציבור. האתר מאפשר למשתמש רשום בו ליזום ולפרסם במסגרתו קמפיינים לקידום ומימון פרויקטים במגוון קטגוריות יזמות ויצירה (להלן "הקמפיין").

גולשים באתר הנחשפים לפרויקטים המוצגים בו, רשאים להירשם לאתר באמצעות פתיחת חשבון משתמש ולקדם את מימון הפרויקט באמצעות מתן סכום כסף מוגדר (להלן ביחד או ברבים "המקדם" או "מקדם הפרויקט").

בתמורה למימון המבוצע על ידי המקדם, קמה לו הזכות לקבל מאת היוצר, הטבה ו/או שירות ו/או מוצר (להלן ולעיתים "המתנה"), אשר הוגדרה מראש במסגרת הקמפיין בהתאם לסכום הקידום שנבחר. את המתנה מתחייב היוצר להעניק למקדמים בכפוף לקבלה בפועל של סכומי הקידום שנבחרו על ידם ובהתאם למועד האספקה המשוער שקבע בעמוד הקמפיין.

קיימים שני מסלולי גיוס מימון באתר בלבד. ליוצר יש את האפשרות לבחור את המסלול הרצוי לו. בחירת המסלול תיעשה במערכת הניהול של הקמפיין באת טרם השקת הקמפיין ופרסומו.

במסלול גיוס תקציב קבוע (להלן "מסלול קבוע"), הסכום שנצבר בעמוד הקמפיין, ייגבה בפועל מהמקדמים אך ורק במידה שגייס 100% ומעלה מתקציב היעד עד תום תקופת הקמפיין. יובהר כי במידה והיוצר לא גייס 100% ומעלה מתקציב היעד תוך פרק הזמן שהוגדר על ידו, המקדמים לא יחויבו והיוצר לא יקבל את הכספים שיועדו לו, ולא יהיה מחויב במתן המתנות שנבחרו לכאורה על ידי המקדמים. תקופת מסלול גיוס תקציב קבוע לא תעלה על 60 ימים.

במסלול גיוס תקציב גמיש (להלן "מסלול גמיש"), במידה והיוצר לא גייס 100% ומעלה מתקציב היעד, תשמר לו הזכות לבחור האם לקבל את הכסף שגויס או לא וזאת בכפוף לכך שבקמפיין נצבר סכום מינימום העולה על 12,000 ₪. לחילופין, במידה והיוצר בחר שלא לקבל לידיו, את התקציב החלקי שנצבר ו/או בנסיבות בהן לא צבר סכום מינימאלי של 12,000 ₪ כאמור, המקדמים לא יחויבו והיוצר לא יקבל את הכספים שיועדו לו, ולא יהיה מחויב במתן המתנות שנבחרו לכאורה על ידי המקדמים.
במידה והיוצר בחר שלא לקבל לידיו, את התקציב החלקי שנצבר, עליו להודיע על כך בהודעת מייל לכתובת
support@jumpstarter.co.il עד 48 שעות לפני תום תקופת הגיוס של הקמפיין.
יובהר כי במידה וסכום הכסף שגייס היוצר במסלול זה יעמוד על 100% ומעלה מתקציב היעד עד תום תקופת קידום הקמפיין, סכום הכסף אשר הוגדר על ידי המקדם למימון הפרויקט, ייגבה מהמקדמים, בלא שתינתן ליוצר הזכות לבחור באם לקבל את הכסף שגויס או לא. תקופת מסלול גיוס תקציב גמיש, גם כן לא תעלה על 60 ימים
.

במידה והיוצר אכן גייס את התקציב באחד המסלולים המפורטים לעיל, ישלם היוצר את עמלת האתר לפי הפירוט הבא:

בגיוס של 100% ומעלה מתקציב היעד בכל המסלולים (מסלול הגמיש או הקבוע), תהיה עמלת האתר בגובה 9% מהסכום המפורסם בעמוד הקמפיין בתוספת מע"מ.

רק בגיוס חלקי כלומר, גיוס מימון נמוך מ-100% מתקציב היעד תהיה עמלת האתר בגובה 12%, מהסכום המפורסם בעמוד הקמפיין בתוספת מע"מ.

במידה ובחר היוצר שלא למשוך את הכספים וצבר למעלה מ-12,000 ש"ח, ישלם עמלת שירות בסך 1200 ש"ח כולל מע"מ

בנוסף, במידה והיוצר אכן גייס את התקציב באחד המסלולים המפורטים לעיל, הכסף יועבר אליו:

א. בתוך ועד 45 ימים ממועד סיומו של הקמפיין, הסכומים שנגבו מהמקדמים במסגרת הליך הסליקה האוטומטית.

ב. בתוך ועד 60 ימים + 5 ימי עסקים ימים ממועד סיומו של הפרויקט, הסכומים שנגבו מהמקדמים במסגרת הליך של הגבייה המשלימה, קרי מתוך הסכום שנגבה בין מועד התשלום הראשון על בסיס הדו"ח הראשון כאמור של צבירת הסכומים שגויסו במסגרת הסליקה האוטומטית ובין מועד התשלום נשוא סעיף זה. היוצר יקבל בהקשר זה דו"ח נוסף של גיוסי הגבייה המשלימה, נשוא סעיף זה.

ג. יודגש כי אין באמור, כדי לחייב את סטארטארט, לחזור ולבצע הליכי גבייה מול מקדמים בטווח 65 הימים ממועד סיומו של הפרויקט; וממילא לאחר סיומה של תקופה זו, שאז המקדמים שלא נגבו מהם סכומי הקידום, יגרעו מרשימת הזכאים למתנות מצד היוצר.

בעת השקת הקמפיין ופרסומו באתר, מתחיל תהליך גיוס הכספים באופן אוטומטי, לתקופה שהוגדרה מראש על ידי היוצר, שאיננה עולה על 60 ימים כאמור.

בתקופה זו שהוגדרה על ידי היוצר לגיוס התקציב, מתחייב הוא, שלא להפעיל קמפיין נוסף לגיוס מימון מן הציבור על גבי מדיה אינטרנטית ו/או סלולרית, אלא בתיאום מראש ובאישור בכתב מסטארטארט. מבלי לגרוע מכך, במהלך תקופת הפרויקט חלה על היוצר האחריות הבלעדית להפיץ ולשתף את הציבור הרחב בהזדמנות לקדם את הקמפיין שלו כפי שהוא מפורסם ומוצג ומקודם בתוך האתר, לרבות באמצעות כלי השיתוף ו/או ההפצה הקיימים באתר והן באמצעי שיתוף והפצה המוצעים היום לשיתוף מקוון ו/או שיתוף והפצה שאינו מקוון (אוף ליין).

הנך מתחייב/ת כי כל מאמצי השיתוף והקידום כאמור אשר ייושמו על ידך, באשר יהיה סוגם ו/או אופיים של שיטות וכלי ההפצה אשר במסגרתם יתבצע הקידום יבוצעו על ידך אך ורק בכפוף להוראותיו של תנאי שימוש אלה ותוך שמירה על כל דין החל על השיתוף הנ"ל לרבות אך מבלי למעט שמירה על דיני קניין רוחני, כללי פרסום וכיו"ב והכל למטרת קידום הקמפיין שלך המוצג במסגרת השירותים והשגת תקציב היעד שהוגדר בעמוד הקמפיין. בהקשר זה, על היוצר לוודא ששיתופים שיעשו לקמפיין במסגרת רשתות חברתיות למשל, יעשו גם בהתאם לתנאי השימוש וכלליה של כל רשת חברתית רלבנטית, כמו גם על התנאים והכללים החלים על כל פלטפורמה ו/או מסגרת אחרות שבמסגרתם יקדם הקמפיין.

בתום תקופת הקמפיין, כפי שהוגדרה על ידי היוצר, תישלח הודעה מאת מערכת האתר אשר תודיע ליוצר ולכלל המקדמים בקמפיין את תוצאות הגיוס.

מובהר כי במידה והיוצר עמד בגיוס 100% ויותר מהתקציב שהוגדר על ידו במסגרת הקמפיין או בחר לממש את גיוס התקציב במסלול הגמיש בסך של לפחות 8,000 ₪, סטארטארט תפעל במשך 30 ימים לגיוס בפועל של סכומי המימון שניתנו על ידי המקדמים מול חברת האשראי, מבלי שהדבר גורע מחובתה להעביר אל היוצר את התקציב שנגבה בפועל בתוך ועד 45 ימים ממועד סיומו של הקמפיין.

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף "אחריות סטארטארט" שלהלן ו/או סעיף קטן ג. לעיל, יודגש כי סטארטארט גובה את הכספים נשוא תקציב הקמפיין באמצעות פניה אל חברות האשראי, קבלת הכספים המאושרים על ידן והעברתן אל היוצר, ותו לא! סטארטארט איננה מתחייבת לגבי גבייה מוצלחת של הכספים ממקדמים ו/או להפעיל משאבים בקשר עם קשיי גבייה מולם. להסרת ספק, יודגש עוד, כי יכול וחלק מאמצעי התשלום אשר ניתנו על ידי המקדמים במסגרת כספי המימון לא יאפשרו לסטארטארט לבצע גבייה כאמור בפועל של סכומי הקידום מול חברות האשראי, בין היתר מטעמים הקשורים להיעדר מסגרת בכרטיס האשראי, אשר ניתן על ידי המקדם ו/או העדר תוקף באמצעי החיוב שמסר ו/או פרטי חיוב שנקלטו באופן משובש ו/או חלקי במערכות הטכנולוגיות של האתר שמטבען עלולות להינזק ו/או מכל טעם דומה אחר ובנסיבות דנן סטארטארט תעביר ליוצר את סכומי המימון אשר אושרו בפועל על ידי חברת האשראי ולא יהיו ליוצר ו/או למקדם כל טענה ו/או דרישה כנגד סטארטארט בכל עניין הקשור ו/או הנגזר מהעדר גבייה כאמור, כל זמן שקיבל מסטארטארט, את תקציב הפרויקט שאושר על ידי חברות האשראי כאמור בניכוי סוגי ושיעורי העמלות כנ"ל שסטארטארט תגבה מהסכומים שיועברו אליה מחברות האשראי כאמור לעיל.

בטרם להעברת תקציב הקמפיין שנגבה מחברת האשראי לידי היוצר, סטארטארט תמציא לו דוח המפרט את כלל העסקאות אשר כובדו בפועל על ידי חברות האשראי ולא יהיה ליוצר כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כנגד סטארטארט בקשר לכספים ו/או תקציב פרויקט ו/או כל חלק מתקציב הפרויקט, שלא כובד לגבייה כאמור (להלן "דוח העסקאות"). יודגש כי סטארטארט גובה התשלומים מחברת האשראי

מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה, מובהר כי סטארטארט תעביר את סכומי המימון לידי היוצר בכפוף לקבלת כל המפורטים להלן:

· צילום המחאה לביצוע ההעברה (חשבונית עמלת האתר תופק לפי פרטי ההמחאה)

· הסכם העברת כספים הכולל את פרטי כרטיס אשראי של היוצר בתוקף לתקופה של 6 חודשים לפחות מיום התשלום אשר פרטיו ישמרו בסודיות בידי סטארטארט, כבטוחה (ערבון) למקרה שלא יכבד חובותיו כלפי המקדמים של הקמפיין שיזם באתר, אגב העברת המתנות שהתחייב להעביר אליהם. או לכיסוי ביטול עסקאות על ידי מקדמים ישירות אל מול חברות האשראי או בפניה לשירות הלקוחות של סטארטארט.

· פרטי ע.מ./ע.פ. או ח.פ של היוצר על מנת לאפשר לסטארטארט להפיק חשבונית מס כחוק עבור עמלת האתר שגבתה מכספי הגיוס.

במקרה בו לא יעמוד היוצר בהבטחותיו למקדמים, סטארטארט תוכל להחליט לפצות את המקדמים מבלי שיהא בכך משום הודאה מצידה באחריותה למחדל ו/או רשלנות מצד היוצר, לספק המתנות למקדמים, בגובה שווי המתנה שלה הם זכאים בגין קידומם את הקמפיין באתר, מתוך הכספים נשוא החיוב שגבתה מהיוצר כאמור. במקרה האחרון, סטארטארט לא תחוב כלפי היוצר בכל חובה שהיא והיא לא תידרש להחזיר לו בפרט, את דמי הפיצוי שמסרה למקדמים, אף אם בדיעבד יעמוד היוצר בהתחייבותו ויספק המתנות למקדמים באיחור.

במידה וסטארטארט תידרש מצד מי מחברות האשראי ו/או כל צד שלישי אחר להחזר של סכום אשר שולם לו בפועל כחלק מתקציב הקמפיין, או אז סטארטארט תהא רשאית לחייב את כרטיס האשראי, שהיוצר מסר לה כאמור, בסכומים ששולמו על ידה בפועל לדורשים בעניין.
אל היוצר מועברים שמותיהם של המקדמים (שהוזנו על ידם באתר). היוצר מתחייב שלא לפעול באופן עצמאי על מנת לגבות את הסכומים מהמקדמים, אף אם לא השלימו לבסוף, את תהליך הקידום ו/או שחיובם לא כובד. האיסור הנ"ל יעמוד בתוקף בכל עת, לרבות בנסיבות שבהן היוצר יחליט משיקוליו להעניק המתנות ו/או את חלקן בטרם לסיומו של הקמפיין, כגון: מפגש עם מקדמים, ששמותיהם נרשמו ברשימת מקבלי המתנות בתום הקמפיין, ובטרם שזה הסתיים, וכיו"ב.

יודגש, כי יוצר שהחל בחלוקת מתנות בטרם לסיומו של הקמפיין, עושה כן על אחריותו המלאה, ואין ולא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי סטארטארט ו/או מקדמים, בגין חזרתם של מי מהם מהסכמתם לקדם ולממן את הקמפיין.

בנסיבות בהן קמפיין גייס בהצלחה את התקציב והתקציב נסלק בהצלחה, מערכת ניהול הקמפיין תעמוד לרשותו של היוצר לשם משלוח המתנות למקדמים וכן לצורך שמירת קשר עימם בקשר עם התקדמות הפרויקט ועדכונם משלב זה ואילך. המקדמים מצידם, רשאים ויכולים להתנתק עצמאית לפי רצונם מרשימת התפוצה של הקמפיין.

מתנות שיוצר התחייב להעביר אל מקדמים של הקמפיין שיזם באתר, יעבירם אל המקדמים בתוך פרק זמן שאליו התחייב. על היוצר להתחייב לפרקי הזמן למשלוח המתנות, בעת הקמתו של הקמפיין. יובהר בהקשר זה, כי חלק מהמתנות כגון ולדוגמא בלבד: משלוח עותק מהיצירה למקדם, עשוי להתממש רק לאחר הפקת היצירה בתום גיוס תקציב הקמפיין.

בנסיבות בהן נכשל גיוס התקציב תעמוד מערכת ניהול הקמפיין לרשות היוצר למשך פרק זמן של 45 יום נוספים בלבד, מתום תקופת הקידום לצורך העלאתו המחודשת של הקמפיין במסלול ו/או יעד אחר של תקציב לגיוס, בכפוף לאישורה של סטארטארט.

בנסיבות בהן ביקש היוצר לבטל את פרסומו של הקמפיין יישלח הודעה רשמית במערכת צור קשר של האתר, ומרגע קבלת ההודעה לא תעמוד מערכת ניהול הקמפיין לרשות היוצר לרבות כל תכני הקמפיין והמקדמים המפורסמים בו.

בנסיבות בהן סטארטארט תקבל החלטה לבטל את פרסומו של קמפיין באתר, תישלח הודעת מייל ליוצר, אל הכתובת שמסר בעת ההרשמה, ובתום פרק זמן של 72 שעות, תיחסם מערכת ניהול הקמפיין ולא תהיה ליוצר כל גישה אליה.

בנוסף על האמור לעיל, הנך רשאי להשתתף וליטול חלק בייזום וקידום קמפיינים באתר בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש באתר על מכלול רכיביו ו/או השירותים המוצעים בו ו/או תכניו באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב של סטארטארט לכך ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן).

· הנך רשאי להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב שכלולים באתר, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.

· אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

· אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.

· אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא - ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

· אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.

· אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר ("קישור עמוק") ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS IS), כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים מהאתר, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתר (לדוגמה: אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתר, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, לדוגמה: בשורת הכתובת (Status bar) בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת;
סטארטארט רשאית להורות לך לבטל כל קישור עמוק כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה זה תבטל את הקישור העמוק לאלתר ולא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה כלפי סטארטארט בעניין זה/

· הוראות אלה אינן גורעות מכל הוראה אחרת בתנאי השימוש הכלליים ובהסכמים מקוונים אם נלווים לשירותים באתר.

· סטארטארט לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מהאתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את סטארטארט בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

· הטמעת סרטוני וידאו (Embedding)- אין להטמיע סרטוני וידאו מהאתר ללא אישור מראש ובכתב של סטארטארט בכל אתר ולרבות באתר המכיל או מארח: תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, תכנים המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק, או באתר שעצם הטמעת הסרטון בו עלולה להיחשב להפרה של זכות יוצרים מוסרית של צד ג' לרבות יוצרי הסרטון ו/או בעלי זכויות יוצרים אחרים בו. סטארטארט שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר הטמעת סרטוני וידאו ו/או לשנות את הקישור לסרטון בלא צורך להודיע לך על כך מראש ולא תהא לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי סטארטארט בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. סטארטארט רשאית להורות לך לבטל כל הטמעה כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי - במקרה זה תבטל את ההטמעה לאלתר ולא תהיה לך כל טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי סטארטארט בעניין זה. סטארטארט לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מהטמעת סרטוני וידאו מהאתר. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל הטמעה שנעשתה על ידך, לרבות הסדרת זכויות יוצרים ותשלום לאגודות זכויות היוצרים/ המבצעים הרלוונטיות בהתאם לכל חוק, ומתחייב לשפות את סטארטארט בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מכך.

תכנים שמשתמשים מוסרים לפרסום באתר
באתר מתפרסמים תכנים שמקורם במשתמשי אתר ובפרט יוזמי הקמפיינים. תכנים כאלה מתפרסמים באזורים המיועדים לכך, כדוגמת אזורי הקמפיינים השונים, בלוגים, ממשק תגובות ושירותים אחרים המאפשרים להזין לאתר תכנים כאמור - בין בנפרד ובין ביחד עם תכנים של מערכת סטארטארט. מסירת תכנים לפרסום באתר אינה מקנה לך זכות לדרוש שהתכנים יפורסמו ו/או שיפורסמו ללא שינוי עריכתי ו/או יוסיפו להתפרסם.

סטארטארט מעודדת את חופש הביטוי באתר, תוך השתתפות פעילה שלך ושל יתר משתמשי האתר. יחד עם זאת, על מנת לאפשר קיומו של ביטוי תרבותי וענייני ולמנוע ניצול לרעה של האפשרויות הפתוחות בפניך להתבטא באתר, רשאית סטארטארט לבדוק את התכנים הללו לפני פרסומם. בדיקות כאלה תעשינה כדי לנסות ולמנוע בין היתר פרסום של דברי-נאצה, איומים, ביטויים של גסות רוח וכן תכנים שהם בלתי חוקיים על פניהם בלא צורך בהפעלת שיקול דעת משפטי.

סטארטארט אינה נושאת בכל אחריות לתכנים האלה, והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על המשתמש שמסרם לפרסום. תכנים אלה אינם מבטאים את דעת סטארטארט או עמדתה ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם.

בעת שיגור או מסירת תכנים לפרסום באתר, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום, לרבות חיובים כספיים שינבעו כתוצאה ו/או עקב השימוש ו/או הפרסום של התכנים באתר, לרבות תמלוגים ליוצרי התכנים ו/או יצירות הכלולות בתכנים.

עליך לוודא שתכנים שאתה מוסר מהימנים, נכונים ומדויקים, כי זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים בתכנים שתעביר לשם פרסום באתר הן בבעלותך או בבעלות הגורם שהתיר לך להשתמש בהם באתר בהקשר שבו הינך מעוניין להשתמש בהם וידוע לך כי משלוח התכנים לסטארטארט מהווה רישיון חינם, כלל עולמי ברשת האינטרנט ובלתי מוגבל בזמן לשימוש בהם, וכן מהווה אישור לסטארטארט לפרסמו בכל מקום וזמן שסטארטארט תמצא לנכון, לרבות במסגרתם של קמפיינים ו/או פעילויות יח"צ שמיועדות לקדם את האתר (כגון קמפיינים שנוהלו במסגרתו והצליחו, הזמנה של הציבור לקדם קמפיינים במסגרתו וכיו"ב) ו/או כל שימוש נוסף שסטארטארט תראה לנכון, לרבות העברתם של התכנים לצדדים שלישיים. האמור לעיל בסעיף זה אינו מחליף ובא בנוסף לאמור בסעיף "הקניין הרוחני" להלן.

ידוע לך והינך מצהיר בעצם שימושך באתר כי אתה מודע ומסכים לכך שלא תהיה זכאי לכל תמורה, בכסף או בשווה כסף, בעבור מסירת התכנים לפרסום באתר (בפרט במסגרת קמפיינים שתיזום ותרצה לקדם במסגרתו), וכי סטארטארט אינה מתחייבת לפרסם את שימך כמקור החומר, למעט פרסום קרדיט לתצלום או יצירה שאותם תידרש לפרט בעת מסירת התכנים לפרסום באתר. יודגש כי פרסום קרדיט כאמור כפופה לאחריותה המלאה למסור את פרטיהם המלאים של יוצרי התכנים וכי תסדיר מול כל יוצר כאמור את עובדת השימוש בתכנים שתמסור לפרסום באתר, וכי הם מוותרים על כל תמורה כספית ו/או אחרת בעבור השימוש שתעשה ביצירותיהם כאמור באתר, למעט קרדיט שיוענק להם בהיקף ובמידה המקובלים.

במסירת תכנים לפרסום באתר, הינה מאשר כי אתה מאפשר לסטארטארט את הזכות לבדוק את מהימנותם ו/או לפרסם אותם לאחר עריכתם כמפורט בתנאי שימוש אלה, מבלי שהדבר ישית עליה אחריות כלשהי לפרסומם ומבלי שפרסומם לאחר מכן, יחשב משום אישור מצידה למהימנותם של התכנים ו/או בדיקה מצידה שהם עומדים בתנאי שימוש אלה.

אם אמסור התכנים בשמו של ארגון כלשהו, אני מתחייב במסגרתם שאני כשיר ובעל סמכות לחייב הארגון לכל דבר ועניין ובכלל זה לאשר בפעולותיי שהארגון מסכים לאמור בתנאי שימוש אלה.

עליך להקפיד שתכנים כאלה יהיו חוקיים. בין השאר ולמען הדוגמה בלבד, נאסר עליך לפרסם באתר את התכנים הבאים:

· כל תוכן הידוע לך שהוא שקרי, מטעה או מסולף;

· כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן - לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר. יודגש בהקשר זה ומבלי לגרוע מן האמור לעיל ובסעיף "הקניין הרוחני" שלהלן, שנאסר עליך במפורש להעביר תכנים לפרסום באתר, מבלי שהינך הבעלים המלא בהם ו/או שקיבלת מיוצריהם זכויות שימוש לפרסמם באתר בקשר עם הפרויקט שהינך מעוניין ליזום ולקדם במסגרת האתר;

· כל תוכן פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה;

· כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;

· כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב;

· סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטאליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;

· כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב;

· כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם;

· כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח;

· כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי.

· כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית;

· כל תוכן העלול להטעות צרכן;

· כל תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי;

· כל תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי האתר בפרט;

· כל תוכן שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט;

סטארטארט רשאית לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר כל תוכן שמסרת לפרסום בכל עת שתמצא כי הפרת תנאי שימוש אלה או שעשית מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים באתר, במשתמשיו, בסטארטארט או במי מטעמה. בנוסף, סטארטארט תהיה רשאית במקרה זה למנוע ממך פרסום תכנים נוספים באתר. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות סטארטארט לפי כל דין.

החליטה סטארטארט לפרסם תוכן שמסרת - היא רשאית לערוך כל תוכן כזה, לפי שיקול דעתה המוחלט ובכלל זה לקצרו, לשנות בו גדלי תמונות ו/או משקלי קבצים.

התכנים שתמסור לפרסום באתר יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט. נהג בתבונה ובזהירות במסירת תכנים ו/או פרטים אישיים (כדוגמת כתובת או מספר טלפון) וכן בתגובות ובפניות שיתקבלו אצלך בעקבות השימוש באתר או פרסום התכנים ו/או איזה מפרטיך. זכור: עליך לנהוג במסירת התכנים ובפניות אליך לפחות באותה מידה של זהירות שאתה נוקט בנוגע לחשיפת מידע ו/או יצירת קשר, שאינה נעשית באמצעות האינטרנט.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל ולהוראות שמכוונות מטבען ליוזמי קמפיינים ומשתמשי באתר שמוסרים תכנים לפרסום במסגרתו, סטארטארט מעודדת אותך להתייחס בזהירות ובביקורתיות לתכנים שמתפרסמים באינטרנט, ובכלל זה לתכנים שמפרסמים משתמשים באתר ובפרט יוזמי הקמפיינים. התייחס לתכנים אלה בזהירות ובקפידה. התכנים אינם מתפרסמים מטעמה של סטארטארט, ולפיכך היא אינה אחראית למהימנותם, אמינותם, דיוקם או שלמותם ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

למעשה מרבית התכנים באתר אינם מתפרסמים על ידי סטארטארט, או מטעמה וסטארטארט אינה כותבת, בודקת, מוודאת, שולטת או מפקחת עליהם.

האחריות היחידה לתכנים שמתפרסמים ביחס לפרויקטים מקודמים באתר ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על היוצרים / יוזמי הקמפיינים.

העובדה שהאתר מקשר או משמש במה לתכנים אלה איננה מעידה על הסכמת סטארטארט לתוכנם ואינו מהווה ערובה כאמור לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם ובפרט אינם מהווים משום המלצה או עידוד לקידומם של הקמפיינים שמוצגים באמצעות תכנים כאמור, מעבר למתן הבמה לקמפיינים אלה.

יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. סטארטארט אינה אחראית לתכנים אלה ו/או כאלה שאליהם מוליכים קישורים ('לינקים') ששתולים בתוך התכנים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

סטארטארט גם איננה מתחייבת כי הקישורים שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. סטארטארט רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכל, לפי שיקול דעתה המוחלט.

זכור תמיד כי תכנים כאלה אינם תחליף להתייעצות עם אנשי מקצוע מתאימים, כדוגמת בעלי מקצוע מוסמכים וכיו"ב, במקום שהתייעצות כזאת נדרשת.

שירותים הטעונים רישום
השירותים שתמצא באתר עשויים לדרוש הרשמה מוקדמת. תוכל ליהנות מכל שירות כזה ולהשתמש בו לאחר השלמת תהליך ההרשמה, מסירת הפרטים המתבקשים במהלכו ולאחר שהתקבלה הסכמתך להסכם המקוון אם נלווה לשירות.

בעת ההרשמה לשירות הינך עשוי להתבקש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, עיר וארץ מגוריך, טלפון נייד (למטרת שירות בלבד) וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה הנמצאת ברשותך. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים, ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. פרטים שגויים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירות ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר אתך. במקרה של שינוי פרטים עליך לעדכנם באמצעות פניה למחלקת שירות הלקוחות של האתר או במידה והשירות יאפשר זאת, באופן מקוון בממשק השירות הרלבנטי באתר.

הנתונים שמסרת בעת ההרשמה לשירות יישמרו במאגר המידע שבבעלות סטארטארט. אין חובה על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא ניתן יהיה להשתמש בשירות אליו נרשמת. סטארטארט לא תעשה בפרטיך שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר אשר מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.

בעת הרישום לשירות הינך עשוי להתבקש לבחור שם משתמש וסיסמא שיזהו אותך בכל כניסה לשירות. סטארטארט רשאית לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי נוספות או אחרות.

שמור על שם המשתמש והסיסמא בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם. הקפד להחליף את הסיסמא בתדירות גבוהה ככל האפשר ובכל מקרה לא פחות מאחת לשישה חודשים.

סטארטארט רשאית, שלא לאפשר לך להשתמש בשירות הטעון רישום לפי שיקול דעתה המוחלט ו/או להתנות את הסכמתה לכך שתשתמש בשירות לאחר הרשמה אליו, בתנאים נוספים (כגון הפקדת ערבות ביחס להתחייבויותיו של יוצר לספק המתנות למקדמים בקמפיין שיצר באתר). מבלי לגרוע מכלליותו של תנאי זה, יובהר כי ערבות כאמור עשויה להידרש בפרט, במקרים שבהם יוצרי הקמפיינים, הינם תאגידים ו/או במקרים שבהם שתקציב הקמפיין במסלול הקבוע, עומד על סכום גבוה באופן יחסי לסכומים המגוייסים באתר ו/או שהינו גבוה באופן יחסי לסכומים שעל פי נסיונה של סטארטארט, נדרשים לצורך מימון הפרויקט הרלבנטי. יודגש כי מדובר ברשימה בלתי מחייבת של מקרים, וכי לסטארטארט יהא שיקול דעתה בלעדי ביחס למקרים שבהם תמצא לנכון, להתנות את פרסום הקמפיין, בחתימה על כתב ערבות כאמור.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית סטארטארט לבטל רישומך לשירות, או לחסום את גישתך אליו לרבות הקמפין שיצרת, בכל אחד מהמקרים הבאים:

· אם בעת ההרשמה לשירות מסרת במתכוון פרטים שגויים;

· אם ביצעת מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע בסטארטארט או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות מנויים אחרים, כותבים או ספקים של סטארטארט;

· אם השתמשת בשירות או בשירותים נוספים הניתנים באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דין, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

· אם הפרת את תנאי הסכם זה או תנאיו של כל שירות אחר במסגרת האתר. האמור לעיל חל בפרט, במקרה שבו יתגלה שבתור מקדם פרויקט, הפעלת קמפיין נוסף לגיוס מימון מן הציבור על גבי מדיה אינטרנטית ו/או סלולרית, שלא בתיאום מראש ובאישור בכתב מסטארטארט;

· אם לא השתמשת בשירות במשך תקופה רצופה העולה על שישה (6) חודשים, גם לאחר שניתנה לך על כך הודעה בדואר אלקטרוני; לצורך כך על יוצרים לוודא כי הם שומרים על קשר עם המקדמים של פרויקטים שלהם, לכל הפחות, אחת לשישה (6) חודשים כאמור.
אם תעשה כל פעולה שתמנע מאחרים להצטרף לשירות או להמשיך וליהנות מהשירות בכך דרך שהיא;

· אם מסרת את שם המשתמש והסיסמא שהוקצו לך בעת הרישום לשימושו של צד שלישי;

· אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי (ככל שהשירות ניתן בתשלום שגבייתו נדרשת מעת לעת);

· אם יש לך חוב כספי לסטארטארט, או לכל תאגיד בשליטתה ולא פרעת את חובך, למרות שחלף המועד הרגיל לתשלומו.

· אם יש לך חוב כלפי מקדמים של קמפיינים שיזמת באתר, ולא פרעת את חובך, למרות שחלף המועד הרגיל לפירעונו.

· בחלוף שלוש (3) שנים ממועד סיומו של קמפיין, תהא סטארטארט רשאית לעמוד בקשר עם היוצר ולהודיע לו כי היא מעוניינת לחדול מלאחסן את דף הקמפיין על התכנים הכלולים ו/או המקושרים אליו לרבות סרטונים, חומרי קידומי, תגובות גולשים במסגרת הבלוג וכיו"ב.

מדיניות פרטיות
סטארטארט מכבדת את פרטיותך באתר. מדיניות הפרטיות העדכנית של האתר נמצאת בכל עת בכתובת זו והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתחזור ותקרא מעת לעת את מסמך המדיניות.

קניין רוחני
כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ו/או רכיביו ו/או בשירות המוצע במסגרתו ובכל תוכן הכלול בהם (למעט תכנים הנמסרים לפרסום על ידך ועל ידי יתר המשתמשים באתר) הינן של סטארטארט בלבד, או של צד שלישי, שהרשה לסטארטארט להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מסטארטארט או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).

· הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי סטארטארט לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידך לאתר.

· אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, עליך להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה - סימון זכויות היוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על ידך.

· סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.

· סטארטארט אינה טוענת לבעלות בתכנים שאתה מוסר לפרסום באתר. יחד עם זה, כאשר אתה מוסר תכנים, המיועדים לפרסום באתר אתה מאשר בעצם מסירתם לפרסום כי אתה בעל כל הזכויות בהם וכי הנך רשאי למוסרם לפרסום. אם אינך היוצר או בעל הזכויות בתכנים שאתה מוסר לפרסום, אתה מאשר שהנך בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה לך למסור את התכנים לפרסום באתר ולתת בהם זכויות שימוש כמפורט בתנאי שימוש אלה.

· במסירת התכנים לפרסום אתה מקנה לסטארטארט רשיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים כאמור בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתה, באתר, בדברי דפוס, לרבות בעיתונים, מגזינים, כתבי-עת, ספרים וכיו"ב, במדיות דיגיטליות, לרבות באתרי אינטרנט נוספים, בארכיבים דיגיטאליים ובשירותים הניתנים ברשתות תקשורת, לרבות תקשורת חוטית, אל-חוטית, סלולארית, כבלים ולווין, והכל בהתאם לאמור בתנאי שימוש אלה.

אחריות סטארטארט
מבלי שיהיה בכך כדי להשית אחריות כלשהי על סטארטארט ו/או מי מטעמה, לסטארטארט תהא הזכות לעצור ולהסיר מהאתר קמפיינים אם נוכחה לגלות לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי היוצר ואף המקדמים נהגו בקשר עם קמפיין מסויים בניגוד לתנאי שימוש אלה, ניסו ליזום ו/או לקדם לפי העניין קמפיין שנוגד את מדיניות התוכן הראוי באתר כאמור לעיל, קמפיין שהינו מנוגד לדין, או נוגד תקנת ציבור ו/או אם סטארטארט חושדת בפרט לפגם בדבר אמינותו ו/או זהותו של היוצר.

מבלי לגרוע מזכותה של סטארטארט לגבות מהיוצר את שווי המתנות שהתחייב לשלוח לכלל מקדמי הקמפיין שיזם כאמור, יודגש שוב כי סטארטארט ו/או מי מטעמה אינם אחראים בכל אופן שהוא לכל עניין הקשור למשלוח ו/או אספקת המתנות על ידי היוצר ו/או תקינותן ו/או טיבן ו/או כל עניין אחר הנגזר מהתחייבותו לעשות כן.

בהמשך לאמור, מודגש כי סטארטארט איננה ולא תהא צד לכל מחלוקת בין יוצר למקדם ו/או בין משתמש באתר לצדדים שלישיים בכל עניין הקשור לאתר ו/או לסטארטארט ו/או לשירות המוצע על ידה באתר ו/או בכל הקשור לעסקאות הגלומות במסגרתו של האתר וממילא בעניינים שאינם בעלי זיקה לאלה וכל משתמש באתר (יוצר ו/או מקדם בפרט), מאשר בזאת כי הוא מודע לכך, מסכים ובכוחו לאשר, שיהיה נכון לפעול להסדרת כל מחלוקת כאמור - ככל שתקום - מבלי לערב את סטארטארט.

התכנים ו/או השירות באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי סטארטארט בגין תכונות של התכנים, השירות, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך או התגובות שיעוררו (אם בכלל) באתר.

השימוש באתר ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה.

סטארטארט אינה מתחייבת, כי לתכנים שתפרסם באתר תהיה היענות. סטארטארט אינה יכולה לדעת אילו תגובות (אם בכלל) תקבל בעקבות פרסום הקמפיין ומי יגיב לקמפיין, ולכן לא תישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות כלשהי לתגובות כאמור, לזהות את הפונים אליך או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. סטארטארט לא תהיה גם אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בתכנים שיפורסמו על-ידך.

כל החלטה שתקבל ביחס לתכנים שהתפרסמו באתר הינה באחריותך המלאה בלבד. סטארטארט אינה מתחייבת כי תכנים ובפרט הצעה למתנות של צדדים שלישיים, לרבות של יוצרים המתפרסמים באתר, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך. סטארטארט לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם.

סטארטארט אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי סטארטארט או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל סטארטארט או אצל מי מספקיה.

במקרים שבהם יוצרים יפנו ו/או יקבלו ייעוץ מצוות סטארטארט בקשר עם קמפיינים שיקדמו באתר, לא יהיה בהמלצות הצוות כאמור, כדי להשית על סטארטארט אחריות בגין המלצות אלה ו/או ביחס לנושאים, שהינה פטורה מאחריות לגביהם כאמור בתקנון זה ו/או בסעיף זה ("אחריות סטארטארט") בפרט.

שיפוי
הנך מתחייב לשפות את סטארטארט, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, תשפה את סטארטארט, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסרת לפרסום באתר וכתוצאה מקישורים שביצעת לאתר.

מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף "שיפוי" זה, בכל מקרה בו יוצגו טענות ו/או דרישות כנגד סטארטארט ו/או מי מטעמה בידי משתמש של האתר ו/או בידי כל צד שלישי ביחס למחלוקת הקשורה ו/או הנגזרת מהשירותים המוצעים באתר ו/או לכל עניין אחר הקשור לפעילות באתר, תהיה סטארטארט זכאית לשיפוי ופיצוי מלא של כלל ההוצאות והנזקים שיגרמו לה אם באופן ישיר או עקיף ביחס לדרישה כאמור ממי שתנאי שימוש אלה מחילים עליו אחריות ו/או התחייבות בקשר עם ההוצאות ו/או הנזק ו/או הטענה ו/או הדרישה שיופנו כלפי סטארטארט ו/או מי מטעמה כאמור לעיל (היוצר ו/או המקדם ו/או כל צד שלישי אחר), לרבות החזר מלא של הוצאות משפטיות שיגרמו לה בקשר עם אלה ואלו ישולמו לה תוך 14 יום ממועד הצגת דרישתה הראשונה.

מבלי לגרוע מזכותה של סטארטארט לעכב כספים שתגבה באמצעות כרטיס האשראי של היוצר בקשר עם אי אספקת המתנות שלהן התחייב למקדמיו כאמור לעיל, לסטארטארט תהא הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי, להשהות את העברת תקציב הקמפיין לידי היוצר, באם קיים בידיה חשש לפגם בדבר אמינותו ו/או זהותו ו/או במידה והיא תיווכח לפי שיקול דעתה הבלעדי, שהיוצר פעל בניגוד לתנאי שימוש אלה ו/או הדין בקשר עם פעילותו באתר ו/או הקמפיין. יובהר כי במידה וסטארטארט החליטה לעכב כאמור את תקציב הקמפיין, לצורך בדיקת העניין, לא יהיה למשתמשי האתר ובפרט היוצר ו/או המקדמים, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד סטארטארט בקשר עם כך, וסטארטארט לא תהא אחראית לכל תוצאות של הבדיקה וזאת אף ובמידה וסטארטארט תמצא לנכון לבטל את הקמפיין, שאז היא רשאית שלא לפנות לחברות האשראי לשם גביית תקציב הקמפיין לטובת היוצר, להסיר התכנים נשוא הקמפיין מהאתר והכל מבלי שיהא בכך כדי לגרוע מסעדים אחרים העומדים לרשותה על פי דין בנסיבות העניין.

שינויים באתר והפסקת השירות
סטארטארט תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראה שלהם ועיצובם, את היקפם וזמינותם של השירותים בהם, תהיה רשאית לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים לפי החלטתה, ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר - והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי סטארטארט בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית סטארטארט להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם. סטארטארט תפרסם באתר הודעה על הפסקת השירותים זמן סביר מראש. עם הפסקת השירותים תחזיק סטארטארט את החומר הכלול באתר למשך זמן סביר נוסף ולאחר מכן תהיה רשאית למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.

יודגש כי סטארטארט שומרת על זכותה לשנות בעתיד ובכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי, את אופיים של המסלולים ו/או את גובה העמלה בגין השירותים ו/או שיעור ניכויי העמלות כאמור. למען הסר ספק יובהר כי שינויים שבוצעו על ידי סטארטארט כאמור לא יחולו רטרואקטיבית על יוצר אשר הקמפיין שלו הושק באתר והליך גיוס החל קודם לשינוי.

בוררות וסמכות שיפוט
על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.

כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר ו/או בקשר עם תנאי שימוש אלה לרבות בקשר עם ההסכמים המקוונים הפרטניים הנלווים לשירותים מסוימים באתר (ככל שיחולו), תובא בפני בורר אשר יהיה עו"ד הבקיא בתחום הסחר האלקטרוני והאינטרנט וזהותו תיקבע על ידי יו"ר לשכת עורכי הדין בישראל לבקשת מי מהצדדים.

הבורר יהיה רשאי לתת סעדים זמניים וצווי ביניים. מקום קיום הבוררות יהיה בעיר תל-אביב. הבורר לא יהיה כבול לסדרי הדין האזרחיים אך יהיה כבול לדיני הראיות ולדין המהותי. הבורר יהיה חייב בנימוק החלטתו.

על אף האמור לעיל, היה ומי מהצדדים להסכם זה יתבע על ידי צד שלישי, בכל הליך משפטי שהוא, יהיה הנתבע רשאי על אף האמור, לצרף את הצד השני להסכם זה כצד לאותו הליך שיפוטי ובמקרה זה לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה.

בית המשפט המוסמך בהתאם להוראות חוק הבוררות, תשכ"ח-1968 יהיה בתי המשפט שמושבו בעיר תל-אביב.

סעיף זה מהווה הסכם בוררות בין הצדדים לכל דבר ועניין.

בכפוף ומבלי לגרוע מהאמור, בכל עניין שאינו בגדר סמכות הבורר, או בכל עניין שבו לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה, מכל סיבה שהיא, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית-המשפט המוסמך במחוזות תל-אביב והמרכז בישראל.

פנו אלינו
סטארטארט מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכויותיהם של משתמשי האתר ואחרים. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר לכתובת הבאה:

מחלקת שירות לקוחות
י.א.ג. סטארטארט בע"מ
רחוב דובנוב 10 תל אביב
(משרדי פיפלביז בע"מ)


פניות כאמור ניתן גם לשגר אלינו באמצעות:

או משלוח הודעה לדוא"ל שכתובתו support@jumpstarter.co.il

עודכן לאחרונה ביום  07 באוקטובר 2019