Gali Skye

הספר נכתב תחת שם העט- גלי סקאיי. שמה של הגיבורה בסיפור. היוצרת, בחרה להוציא לאור את סיפורה בעילום שם, ולאפשר לעצמה לחשוף את סיפורה ולשמור ולו במעט על פרטיותה. הקשר בין הסיפור למציאות, מובהק בהחלט.