מדיניות הפרטיות

י.א.ג סטארטארט בע"מ ("סטארטארט" או "אנחנו") מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה בכתובת http://www.startart.co.il/ ו/או www.jumpstarter.co.il (להלן ייקרא "האתר").

תנאים אלה ילמדו אותך מהי מדיניות הפרטיות הנוהגת באתר. הם סוקרים, בין השאר, את האופן שבו משתמשת סטארטארט במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או נאסף על-ידה בעת השימוש באתר. בגלישה באתר ושימוש בשירותינו הינך מסכים למדיניות זו.

סטארטארט רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר. אנו ממליצים לבחון עמוד זה מעת לעת. ככל שאינך מסכים לשינוי כלשהו במדיניות פרטיות זו, עליך להפסיק באופן מיידי את השימוש באתר.

איסוף מידע

סטארטארט תאסוף את מידע אישי ותשמור אותו במאגריה כמפורט להלן:

· חלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה. לצורך ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך שברשותך. השדות, שחובה למלא, יסומנו במפורש. אם לא תמסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירותים הטעונים רישום. כמו כן, יתאפשר רישום באמצעות קישור החשבון שלך אצלנו עם חשבון הפייסבוק או ה-g-mail שלך

· לצורך קבלת שירותים מסוימים תידרש למסור מידע נוסף. בכלל זה לצורך קידום או ייזום הפרויקט תבקש להזין פרטי כרטיס אשראי או אמצעי, פרטי חשבון בנק או אמצעי תשלום אחר. כמו כן, תידרש לספק פרטים כדי לאפשר ליוזם הפרויקט או מי מטעמו לספק לך את המתנה לה התחייב.

· כמו כן, בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על נוהגיך, שירותים שצרכת או שביקשת לפרסם, מידע או פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, מקום המחשב שבאמצעותו ניגשת לאתר [כתובת IP] ועוד.

יובהר כי לא חלה עליך חובה חוקית למסור לנו מידע זה ומסירתם תלויה ברצונך והסכמתך, אולם, אם לא תמסור פרטים אלה, היכולת שלך לעשות שימוש באתר ובשירותים עלולה להיפגם ובמקרים מסויימים לו נוכל לספק לך אתה שירות המבוקש.

השימוש במידע.

השימוש במידע האישי אודותיך, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין - ועשוי לשמש את סטארטארט בקשר עם המטרות המפורטות להלן:

· כדי לאפשר לך להשתמש באתר ולספק לך את השירותים

· כדי להתאים את השירותים להעדפותיך, בכלל זה בדרך של יצירת אזורים אישיים באתר

· כדי ליצור עימך קשר לצרכים תפעוליים ושיווקיים, לרבות בשיווק ישיר.

· כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר

· כדי להתאים את המודעות שיוצגו לעיניך בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלך.

· לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים באתר.

· כדי לקיים חובה חוקית או צו שיפוטי שחל על סטארטארט

מסירת מידע לצד שלישי

סטארטארט לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:

· בעת שתקדם פרויקטים של יוצרים וצדדים שלישיים בסטארטארט, או בעת שתיקח חלק בפעילויות תוכן ו/או פרויקטים כאמור של צד שלישי, או בפעילויות משותפות לסטארטארט ולצד שלישי המוצגות ו/או מקודמות באתר. במקרים אלה יועבר ליוזמי הפרויקטים ו/או שותפיה כאמור של סטארטארט, המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הקידום שביצעת, מימוש המתנה שהיוצר התחייב להעניק לפי תקציב הקידום שבחרת, ושמירת הקשר איתך במהלך תקופת הפרויקט ולאחר מכן. לאחר שתקבל המתנה מהיוצר, תוכל להודיע באמצעות משלוח הודעת דוא"ל למערך שירות הלקוחות של האתר בכתובת: [email protected] כי ברצונך לחדול מקבלת עדכונים כאמור;

· צדדים שלישיים שמספיק לנו שירותים בקשר עם מן שירותי – כגון שירותי עיבוד מידע, שירותי אחסון מידע, שירותי סליקה ותשלום, דיוור ישיר ועוד וכן לצורך פעילויות התומכות במתן השירותים (למשל, עורכי דין, רואי חשבון ויועצים אחרים);

· במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר או את הוראותיהם של איזה מהשירותים המוצעים בו, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה במקרים אלה, תהיה סטארטארט רשאית למסור את המידע לפי הנדרש;

· אם יתקבל בידי סטארטארט צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;

· כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין סטארטארט;

· בכל מקרה שסטארטארט תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;

· בהסכמתך או הנחייתך;

· אם סטארטארט תארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי - היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך וכל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.

דיוור ישיר ודבר פרסומת

סטארטארט רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי, בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מידע של מפרסמים אחרים. בכל עת תוכל לבקש לחדול מלקבל מידע כאמור באמצעות: [email protected] . מובהר כי סטארטארט לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים.

Cookies
'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי סטארטארט.

האתר משתמש ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין למעט באזורים שבהם פעולתם הוגבלה מראש, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. אם, לדוגמה, אתה משתמש במערכת ההפעלה "חלונות" ובדפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר של חב' מייקרוסופט, תוכל למצוא אותם בספריה c:windows.cookies וכן ב- c:windows.Temporary Internet Files

ה-Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הם משמשים גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש במדורים באתר המחייבים רישום. המידע ב- Cookies מוצפן, וסטארטארט נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שמחשבי סטארטארט יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה- Cookies במחשבך בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך. הואיל והעוגיות מונעות ממך לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחק אותן אלא אם כן אתה משוכנע שרשמת תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתר במקום בטוח.

שירותים של צדדים שלישיים

חלק מהשירותים באתר, מנוהלים על ידי יוזמי הפרויקטים. שירותים אלה עלולים לפיכך להיות מנוהלים ולכלול תכנים המוגשים באמצעות מחשביהם של אותם יוזמי פרויקטים ולא ממחשבי סטארטארט. במהלך הגישה שלך לפרויקטים השונים המקודמים באתר יתכן ותתבקש למסור פרטים אישיים, או שייאסף לגביך מידע. השימוש במידע זה יעשה כדי ליצור איתך קשר במטרה לשלוח אליך ההטבה ו/או מתנה ו/או תמורה אחרת בעבור הקידום שביצעת במסגרת הפרויקטים והוא כפוף למדיניות פרטיות זו ו/או למדיניות הפרטיות של יוזמי הפרויקטים ולכן מומלץ שתעיין גם במסמכי מדיניות הפרטיות שלהם.

בנוסף, האתר עשוי לכלול קישורים (Links) לאתרים שונים ברשת האינטרנט ("קישורים") שאינם מופעלים על-ידינו ואשר מונהגת בהם מדיניות פרטיות שונה. אף כי אנו שואפות לקשר לאתרים אתרים מהימנים ואמינים בלבד, אנו לא אחראים על מדיניות הפרטיות או המערכות והנהלים לאבטחה והגנה על המידע המיושמות באתרים אלה, וכן איננו אחראים למידע אשר נאסף על ידי צדדים שלישיים אשר אינם כפופים למדיניות פרטיות זו, ולא נושאים בשום אחריות ו/או התחייבות כלשהי בקשר עם מדיניות (כולל מדיניות פרטיות), שיטות עבודה, פעולות או מחדלים של אתרים שונים ו/או צדדים שלישיים כאמור.

פרסומות של צדדים שלישיים

סטארטארט עשויה להתיר לחברות אחדות לנהל את מערך הגשת הפרסומות באתר ו/או משתמשת במערכות מטעם חברות אחרות, לדוגמה חברת טוטאל מדיה. המודעות, שבהן אתה צופה בעת הביקור באתר, עשויות להגיע אפוא ממחשביהן של אותן חברות. לצורך ניהול הפרסומות, חברות אלה מציבות Cookies במחשבך ומשבצות "משואות רשת" (web beacons) במודעות הפרסומת, או בדפי האתר.

המשואות הן קבצים גראפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי, המשובצים בדפי אינטרנט ושתפקידם לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתר וכן נתוני קהל (כגון גיל, מין ותחומי עניין) המופקים מפרסום מבוסס עניין של Google או מפרסמים אחרים, באמצעות קוד Google Analytics.

המידע הנאסף איננו מזהה אותך, אלא רק מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שיעניינו אותך. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies ובמשואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות זו של האתר. אם אתה רוצה לבדוק את מדיניות הפרטיות של החברות, המנהלות את מערך הפרסום באתר, תוכל לעשות כן באתרי האינטרנט שלהן. לדוגמה, לגבי מערך הגשת הפרסומות של חברת טוטאל מדיה ניתן לקבל מידע בקישור הזה ולגבי זה של Google בקישור זה.

איסוף מידע לצרכים סטטיסטיים

סטארטארט נעזרת בחברות שונות המספקות לה ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש באתר. החברות אוספות ומנתחות מידע על היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר וכיוצא בזה. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, הוא איננו מזהה אותך אישית והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה.

אבטחת מידע

סטארטארט מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי סטארטארט, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, סטארטארט לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

הזהר מניסיונות גניבת זהות (Phising). בהקשר זה, ככלל אנחנו לא שולחים בקשות בהודעות דוא"ל או SMS לקבלת פרטי התקשרות שלך כגון שם משתמש וסיסמה. הסיסמה היא סודית ומיועד רק לך. כל בקשה לקבל סיסמה שלך הינה מזויפת, יש להתעלם ממנה ולעדכן אותנו.

ויתור

סטארטארט לא נושאת באחריות לנזקים שייגרמו או עשויים להיגרם לך או לצדדים שלישיים כתוצאה מהשימוש באתרים ו/או המידע שנמסר ונאסף אגב שימוש זה ו/או מחוסר היכולת להשתמש בהם ו/או לנזקים שייגרמו מאירועים מעבר לשליטתן הישירה. אין ביכולת סטארטארט להבטיח שלא תהיינה שגיאות בביצועים באבטחת פרטיות המידע האישי אודותיך. כמו כן, אין החברות נושאות באחריות לכל מקרה או נזק, ישיר או עקיף, בקשר עם שימוש ו/או מסירת המידע אישי הכולל בין היתר, חשיפת פרטים אישיים בשל טעויות, גישה לא מורשית של צדדים שלישיים וכל גורם אחר שאינו בשליטתן הסבירה. השימוש באתר הינו באחריותך בלבד ואתה מסכים כי לא תהיה לך כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כלפי סטארטארט ו/או מי מטעמן בקשר עם השימוש באתר ובשירותים.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי סטארטארט משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בהצעה מסחרית"), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. סטארטארט תימחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לסטארטארט לשם ניהול עסקיה - לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר - יוסיף להישמר בסטארטארט על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקשה סטארטארט למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפט השלום באופן הקבוע בתקנות שמכוח החוק, כדי שיורה לסטארטארט לפעול כאמור.

בכל שאלה בנוגע למדיניות פרטיות זו תוכל לפנות לסטארטארט בפרטים הבאים: [email protected]

שינויים במדיניות הפרטיות

עודכן לאחרונה ביום 01/04/2020